სკოლ?ს უმთავრეს? ამოცანებ? და პრ?ორ?ტეტებ? » ეროვნული სკოლა ლიდერი


  მაღალხარ?სხ?ან? განათლებ?ს უზრუნველყოფა ყველა ასაკობრ?ვ ეტაპზე, ბავშვ?ს საწყ?ს?

  მომზადებ?ს მ?უხედავად.


  ბავშვ?ს ცხოვრება უკვე დღეს უნდა ?ყოს სა?ნტერესო, დატვ?რთულ? და წარმატებულ?.

  ჩვენთან სწავლა სახალ?სოა!


  ჯანმრთელობ?ს კულტურ?ს დანერგვა და განვ?თარება – ფ?ზ?კურ?, ფს?ქ?კურ?,

  ზნეობრ?ვ?, გონებრ?ვ?, სულ?ერ?. სწორედ ეს წარმოგვ?დგენ?ა სკოლ?ს

  სასწავლო- აღმზრდელობ?თ? მუშაობ?ს ქვეკუთხედად.


  ს?ძნელეებ?ს გადალახვ?ს, ს?კეთ?ს კეთებ?ს, ახლ?ს შექმნ?ს, მ?ზნებ?ს დასახვ?სა და

  განხორც?ელებ?ს მოთხოვნ?ლებებ?ს ფორმ?რება.


  ბავშვ?სთვ?ს დამოუკ?დებელ?, ღრმა და ს?სტემურ? აზროვნებ?ს განვ?თარება.