სკოლაშ? მ?ღებ?ს წესებ? » ეროვნული სკოლა ლიდერი
  აუც?ლებელ? დოკუმენტაც?ა:

  1. დაბადებ?ს მოწმობ?ს ასლ? ნოტარ?ულათ დამოწმებულ?

  2. 2 ფოტოსურათ? (3/4);

  3. ჯანმრთელობ?ს ცნობა (ფორმა 27);

  4. სკოლ?ს მოთხოვნ?ს საფუძველზე პ?რად? საქმე (II-XIII კლასელთათვ?ს);

  5. ხელშეკრულება სკოლასა და მშობელს (კანონ?ერ წარმომადგენელს) შორ?ს.

  6. 2015-2016 სასწავლო წელს საქართველოს განათლებ?სა და მეცნ?ერებ?ს სამ?ნ?სტროს

  წერ?ლ?ს საფუძველზე, (MES 8 15 00347225) უფლება გვაქვს 20 ოქტომბრ?ს ჩათვლ?თ მ?ვ?ღოთ

  პ?რველ კლასელებ? სკოლაშ?.