კურსდამთავრებულებ? » ეროვნული სკოლა ლიდერი


  2010-2011 წლ?ს გამოშვება:

  • ლევან ხმ?ადაშვ?ლ? - კავკას??ს საერთაშორ?სო უნ?ვერს?ტეტ? - სამართალმცოდნეობა
  • თათ?ა კერესელ?ძე - გრ?გოლ რობაქ?ძ?ს სახელობ?ს უნ?ვერს?ტეტ? (ალმა მატერ?) - ტელე-რად?ო ჟურნალ?სტ?კა
  • დავ?თ ჯაფარ?ძე - კავკას??ს საერთაშორ?სო უნ?ვერს?ტეტ? - ბ?ზნეს ადმ?ნ?სტრ?რება
  • ბექა ვაშაკ?ძე - ქართულ-ამერ?კულ? უნ?ვერს?ტეტ? - სამართალ?
  • ნ?ნელ? გვარაძე - ?ლ?ა ჭავჭავაძ?ს სახელობ?ს საქართველოს ეროვნულ? უნ?ვერს?ტეტ? (სეუ) - ტურ?ზმ? (გრანტ? 30%)
  • ანტონ ბათ?რაშვ?ლ? - საქართველოს საერთაშორ?სო ურთ?ერთობათა უნ?ვერს?ტეტ? - სამართალ?


  2011-2012 წლ?ს გამოშვება:

  სალომე მღებრ?შვ?ლ? - ?ლ?ა ჭავჭავაძ?ს სახელობ?ს საქართველოს ეროვნულ? უნ?ვერს?ტეტ? (სეუ) - ბ?ზნეს ადმ?ნ?სტრ?რება (გრანტ? 30%, უნ?ვერს?ტეტ?ს 30%)
  ბექა კახნ?აშვ?ლ? - ?ლ?ა ჭავჭავაძ?ს სახელობ?ს საქართველოს ეროვნულ? უნ?ვერს?ტეტ? (სეუ) - ბ?ზნეს ადმ?ნ?სტრ?რება
  შალვა ხუხაშვ?ლ? - კავკას??ს ბ?ზნეს სკოლა - ბ?ზნეს ადმ?ნ?სტრ?რება
  ზურაბ ბრეგვაძე - გრ?გოლ რობაქ?ძ?ს სახელობ?ს უნ?ვერს?ტეტ? (ალმა მატერ?) - ტურ?ზმ?
  რევაზ ნარ?მან?ძე - გურამ თავართქ?ლაძ?ს სასწავლო უნ?ვერს?ტეტ? - ?ურ?დ?ულ?
  ან? კასრაძე - გრ?გოლ რობაქ?ძ?ს სახელობ?ს უნ?ვერს?ტეტ? (ალმა მატერ?) - უცხო ენებ?
  ბექა ბაც?კაძე - კავკას??ს უნ?ვერს?ტეტ? - ჟურნალ?სტ?კა
  ელენე ?აკობ?ძე - GIPA - სოც?ალურ მეცნ?ერებათა სკოლა
  მარ?ამ სარჯველაძე (ექსტერნ?) - ?ლ?ას სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ? - ფს?ქოლოგ?ა (გრანტ? 70%)
  სანდრო ბაღაშვ?ლ? (ექსტერნ?) - კავკას??ს ბ?ზნეს სკოლა - ?ნფორმაც?ულ? ტექნოლოგ?ებ? (გრანტ? 70%, უნ?ვერს?ტეტ?ს 30%)
  ლევან ქოქრაშვ?ლ? (ექსტერნ?) - შავ? ზღვ?ს საერთაშორ?სო უნ?ვერს?ტეტ? - ?ურ?დ?ულ?


  2012-2013 წლ?ს გამოშვება:

  დავ?თ ს?ხარულ?ძე - საპატრ?არქოს წმ?ნდა ანდრ?ა პ?რველწოდებულ?ს ქართულ? უნ?ვერს?ტეტ? - ტურ?ზმ?ს ბ?ზნეს? (გრანტ? 70%)
  ლევან სულ?აშვ?ლ? (ექსტერნ?) - საქართველოს ტექნ?კურ? უნ?ვერს?ტეტ? - ბ?ზნეს ადმ?ნ?სტრ?რება (გრანტ? 50%)
  გ?ორგ? სულ?აშვ?ლ? (ექსტერნ?) - ?ლ?ას სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ? - ბ?ზნეს ადმ?ნ?სტრ?რება (გრანტ? 50%)
  გ?ორგ? ბადუაშვ?ლ? - ?ლ?ა ჭავჭავაძ?ს სახელობ?ს საქართველოს ეროვნულ? უნ?ვერს?ტეტ? (სეუ) - ფ?ნანსურ? მენეჯმენტ?
  ვახტანგ ჯებაშვ?ლ? - შავ? ზღვ?ს საერთაშორ?სო უნ?ვერს?ტეტ? - ფ?ნანსურ? მენეჯმენტ?
  გ?ორგ? ღარ?ბაშვ?ლ? - ?ლ?ა ჭავჭავაძ?ს სახელობ?ს საქართველოს ეროვნულ? უნ?ვერს?ტეტ? (სეუ) - ტურ?ზმ?
  ნუცა ღამბაშ?ძე - გურამ თავართქ?ლაძ?ს სასწავლო უნ?ვერს?ტეტ? - სამართალ?
  გურამ კომერაშვ?ლ? - ?ლ?ა ჭავჭავაძ?ს სახელობ?ს საქართველოს ეროვნულ? უნ?ვერს?ტეტ? (სეუ) - ფ?ნანსურ? მენეჯერ?
  ან? მანაგაძე - ქართულ-ამერ?კულ? უნ?ვერს?ტეტ? - საერთაშორ?სო დ?პლომატ?ა
  ან? ფარცხალაძე - ?ლ?ა ჭავჭავაძ?ს სახელობ?ს საქართველოს ეროვნულ? უნ?ვერს?ტეტ? (სეუ) - ფ?ნანსებ? და მენეჯმენტ?
  ალექსანდრე ბაქრაძე - გრ?გოლ რობაქ?ძ?ს სახელობ?ს უნ?ვერს?ტეტ? (ალმა მატერ?) - ბ?ზნეს ადმ?ნ?სტრ?რება
  გ?ვ? გ?ორგაძე - სდასუ - სამართალმცოდნეობა
  ლაშა ტრაპა?ძე - აპოლონ ქუთათელაძ?ს სამხატვრო აკადემ?ა - არქ?ტექტურ?ს და რესტავრაც??ს ფაკულტეტ?
  ჩ?ნგ?ზ ყურბანოვ? - სდასუ - ბ?ზნეს ადმ?ნ?სტრ?რება
  ელენე არჩვაძე - სდასუ ჟურნალ?სტ?კა
  ნ?კა ღურწკა?ა - სამედ?ც?ნ?ო უნ?ვერს?ტეტ? - საზოგადოებრ?ვ? ჯანდაცვ?სა და მენეჯმენტ?ს საბაკალავრო პროგრამა (ქართულ-ფრანგულ?)


  2013-2014 წლ?ს გამოშვება:

  რუსუდან შენგელ?ა - საქართველოს ტექნ?კურ? უნ?ვერს?ტეტ? - მათემატ?კა
  მარ?ამ შალ?კაშვ?ლ? - გრ?გოლ რობაქ?ძ?ს სახელობ?ს უნ?ვერს?ტეტ? (ალმა მატერ?) - ტურ?ზმ?
  ელენე ყარაულაშვ?ლ? - გრ?გოლ რობაქ?ძ?ს სახელობ?ს უნ?ვერს?ტეტ? (ალმა მატერ?) - ტურ?ზმ?
  ნ?ნო ქაძანა?ა - ?ლ?ა ჭავჭავაძ?ს სახელობ?ს საქართველოს ეროვნულ? უნ?ვერს?ტეტ? (სეუ) - ჟურნალ?სტ?კა
  გ?ორგ? მა?სურაძე - ?ლ?ას სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ? - ბ?ზნეს ადმ?ნ?სტრ?რება
  ალექსანდრე გელენ?ძე - კავკას??ს უნ?ვერს?ტეტ? - სამართალ?
  კახ? გაზდელ?ან? - თბ?ლ?ს?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ? - არქეოლოგ?ა
  ნ?ნო ბუცხრ?კ?ძე - თბ?ლ?ს?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ? - ბ?ზნეს ადმ?ნ?სტრ?რება (გრანტ? 50%)
  ნ?ნ? არჩვაძე - ქართულ ამერ?კულ? უნ?ვერს?ტეტ? - სამართალ?