ჩვენს შესახებ » ეროვნული სკოლა ლიდერი


  შპს“ეროვნულ? სკოლა ლ?დერ?” დაარსდა 2010 წელს.
  სკოლას აქვს სახელმწ?ფო ლ?ცენზ?ა და ხელმძღვანელობს საქართველოს განათლებ?სა და მეცნ?ერებ?ს სამ?ნ?სტროს მ?ერ დამტკ?ცებულ? ეროვნულ? სასწავლო გეგმ?თ, სკოლ?ს მ?ერ შემუშავებულ? და დამტკ?ცებულ? წესდებ?თ, შ?ნაგანაწეს?თ თანამდებობრ?ვ? ?ნსტრუქც??თ.
  შპს "ეროვნულ სკოლა ლ?დერშ?" ფუნქც?ონ?რებს ბ?ბლ?ოთეკა, გვაქვს ელექტრონულ? კატალოგ?-"openbiblio"
  სკოლა აღჭურვ?ლ?ა ლაბორატორ??თ (ფ?ზ?კა, ქ?მ?ა, ბ?ოლოგ?ა)
  ?სწავლება სამ? უცხოურ? ენა: ?ნგლ?სურ?, რუსულ? და ფრანგულ?/გერმანულ?(არჩევ?თ). ჭადრაკ? როგორც სპორტ?ს სახეობა, სკოლას აქვს ხელშეკრულება სტად?ონთან ღ?ა და დახურულ? მანეჟ?თ, სადაც არ?ს ფეხბურთ?ს, კალათბურთ?ს და ჩოგბურთ?ს წრეებ?.
  კლასშ? მოსწავლეთა რაოდენობა არ აღემატება 12 მოსწავლეს.
  სკოლა, ფუნქც?ონ?რებს კეთ?ლმოწყობ?ლ, ვ?დეო კამერებ?თ აღჭურვ?ლ შენობაშ?, სათანადოდ დაცულ? ეზოთ?.
  მოსწავლეებ? უზრუნველყოფ?ლნ? არ?ან კვებ?თ, სატრანსპორტო მომსახურებ?თ.
  სკოლაშ? დამატებ?თ საგნად ?სწავლება ფს?ქოლოგ?ა, მოსწავლეებს ეხმარება ლოგოპედ?.
  სკოლ?ს დაწყებ?თ? საფეხურ? მუშაობს გახანგრძლ?ვებულ? დღ?ს რეჟ?მ?თ 9:15 დან 17:00 მდე.

  სკოლა დაწყებ?თ V, VI , საბაზო VII კლასებშ? ახორც?ელებს სამოქალაქო განათლებ?ს გაკვეთ?ლებს, დამატებ?თ საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურებას წრ?ს სახ?თ.


  სკოლა უზრუნველყოფს ზოგად? უნარ-ჩვევებ?ს შესწავლას საშუალო საფეხურზე(XI,XII კლასებშ?) დამატებ?თ საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურებას წრ?ს სახ?თ,
  რაც ხელს შეუწყობს თქვენ? შვ?ლებ?ს საუკეთესო თვ?სებებ?ს , აკადემ?ურ? განათლებ?სა და გარე სამყაროს ზუსტ? სურათ?ს აღქმ?ს უნარ?ს ჩამოყალ?ბება-განვ?თარებას, ასევე წ?ნგადადგმულ? ნაბ?ჯ? ?ქნება ეროვნულ გამოცდებზე მზადყოფნ?სათვ?ს.

  შპს "ეროვნულ? სკოლა ლ?დერს" 2015 წლ?ს 26 აგვ?სტოს მ?ენ?ჭა ავტორ?ზაც?ა ხუთ? წლ?ს ვად?თ დაწყებ?თ?, საბაზო და საშუალო
  საფეხურებ?ს საგანმანათლებლო პროგრამებ?ს განხორც?ელებ?ს მ?ზნ?თ (ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებ?ს ავტორ?ზაც??ს
  საბცჭოს გადაყვეტ?ლება #32 2015 26 . 08 )


  ლ?დერს არ ?რჩევენ, ?ს თავად წარმოჩ?ნდება პ?რად? თვ?სებებ?ს წყალობ?თ!

  შპს“ეროვნულ? სკოლა ლ?დერ?" - ესაა კერძო სკოლა, რომლ?ს ძ?რ?თად ?დეას წარმოადგენს ?სეთ? საგანმანათლებლო ს?ვრც?ს შექმნა, რომელ?ც მ?მართულ? ?ქნება განათლებულ?, ?ნტელექტუალურად და ზნეობრ?ვად განვ?თარებულ?, სოც?ალურად ადაპტ?რებულ? და მოქალაქეობრ?ვად მომწ?ფებულ? პ?როვნებ?ს ჩამოსაყალ?ბებლად.